Ra ꞌbede

Rá ꞌbede ra dinsjwa ꞌne ra haho

Nuꞌbu̱ máyaꞌbu̱ mí ꞌbu̱ꞌa ra  dinsjwa nge ëmme ra hohjäꞌi, xíngí tsꞌu̱ mí dondo a.

Nꞌda ra pa bi na ꞌyo nge ba honrán tsꞌihme, nubu̱ ja ra ꞌyu bin  timmi nꞌda ra haho. Nu a ra haho bi ꞌyëmpꞌa ra dinsjwa:

  • Haxya ꞌbu̱.
  • Hatsꞌi. Bi ꞌyënꞌa zí dinsjwa ꞌbu̱ mí dädi.

Xo̱ bi ꞌyëmmáho̱nꞌa a a ra haho:

  • Hapu̱ ní mbage. – Ná mba ba homman tsꞌihme. Bi ꞌyënꞌa ra dinsjwa.
  • Mbe̱ ꞌbu. Bi ꞌyënꞌa ra haho.

Bi mbe̱ a bu̱ya. Pe̱ un ra dinsjwa mí päꞌa nge nu ra haho mí dondo a, janangeꞌa bi zixpu̱ ja ra däthe bu̱ i ndaꞌa nꞌda ra ꞌdani, ꞌne bi hëmmbu̱ u̱. Nu ra dinsjwa bu̱ya bi ꞌyëmpꞌa ra haho:
 

  • Dämin sa̱ki ba the̱ yo̱ hwä.

ꞌNe nu ra haho bi pummbëni a nge hímmí pädi din xaha, sa̱ bin sa̱ki. Pe̱ hímmbi za̱ bin xaha ngehtho ya hímmí pädi, ꞌne ja bi dä bu̱ a bu̱ya.

Nuꞌbu̱ mí zo̱nná̱n gu a zí haho ëmme bin johya nge ya bi dü a zäntho mídí pitpa yó̱ tꞌu̱hni.

 

Bi ꞌyotꞌa ra: Omar Bacilio Naranjo

 

Share